Tilsynet ble gjennomført fra 6. til 12. mai 2022, og var samordnet med Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som gjennomførte sine årlige kontroller av innretningen.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at driften av elektriske anlegg og kravene til ansvarshavende for elektriske anlegg ivaretas i henhold til regelverket. Det ble også fulgt opp om tekniske sikkerhetssystemer driftes og vedlikeholdes slik at disse kan utføre sine krevde funksjoner.

Resultat

Som følge av identifiserte avvik under tilsynet med Transocean Equinox utstedte Sjøfartsdirektoratet 15 pålegg. De identifiserte avvikene innebærer avvik fra maritimt regelverk som er likestilt med HMS-regelverket jf. rammeforskriften § 3 om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten til havs, og er dermed også brudd på petroleumsregelverket.

Gjennom tilsynet identifiserte DSB flere avvik. Avvikene innebærer avvik fra maritimt regelverk som er likestilt med HMS-regelverket jf. rammeforskriften § 3 om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten til havs, og er dermed også brudd på petroleumsregelverket.

Sjøfartsdirektoratet og DSB har sendt sine tilsynsrapporter separat.

Ptil identifiserte i tilsynet ett avvik knyttet til oppfølging.

I tillegg observerte vi ett forhold som vi valgte å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt risikovurderinger.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Transocean innen 29. august 2022 gi oss en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.

Transocean Equinox

Transocean Equinox er en halvt nedsenkbar CAT D-rig, er klasset av DNV og har Norge som flaggstat.Innretningen fikk første gang SUT i 2015. Den het da Songa Equinox, og var eid og drevet av Songa Offshore.I forbindelse med at Transocean overtok Songa Offshore søkte selskapet om ny SUT for Songa Equinox, noe den fikk i 2019. Selskapet har endret navn på innretningen til Transocean Equinox og implementert Transoceans styringssystem.Transocean Equinox er eid og drevet av Transocean.