Tilsynet ble gjennomført 30. og 31. august 2022.

Bakgrunn

Bakgrunnen for tilsynet var etablering av ny landfallsløsning og undersjøisk tunnel for ilandføring av eksisterende Statpipe rørledninger som kobles til nye rørledninger i ilandføringstunnelen på sjøbunnen samt tilkobling inne på ventilstasjonen på Kalstø. Tilsynet var begrenset til Gassco sin oppfølging av bygging av tunnel, oppfølging av risikoer og påseplikt. Totalprosjektet inkluderer risikoer knyttet til storulykke og arbeidsmiljøforhold. Tilsynets omfang er begrenset til arbeid knyttet til selve tunneldrivingen samt forberedelser og planlagte avsluttende arbeider.

Mål

Målet med tilsynet var å se til at Gassco sikrer at bygging av ny landfallstunnel er i henhold til krav i regelverket.

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik under tilsynet.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til helserelaterte risikoforhold.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Gassco om en vurdering av det forbedringspunktet som ble observert. Svarfrist ble satt til 28. oktober 2022.