Tilsynet ble gjennomført i perioden 7. februar til 7. april 2022.

Mål

Målet med oppgaven var å føre tilsyn med systemene for styring av arbeidsmiljørisiko på Gullfaks A. Vi ville spesielt se på hvordan ledelsen på ulike organisatoriske nivå i Equinor ivaretok sitt ansvar, og sikret rammebetingelser som ivaretar entreprenørenes evne til å identifisere og håndtere arbeidsmiljørisiko.

Resultat

Tilsynet identifiserte åtte avvik og to forbedringspunkter.

Avvikene var knyttet til:

  • Styring av arbeidstid
  • Oppfølging og registrering av arbeidstid
  • Avviksbehandling
  • Oppfølging av boreentreprenør
  • Utforming av arbeidsområder
  • Helserisiko knyttet til støy
  • Helserisiko knyttet til kjemisk arbeidsmiljø
  • Ergonomiske forhold

Forbedringspunktene var knyttet til:

  • Bemanning og kompetanse
  • Analyser av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Oppfølging av tidligere avvik

Under tilsynet verifiserte vi hvordan Equinor har håndtert enkelte tidligere påviste avvik. Vi fant at følgende avvik ikke var fullt ut håndtert i tråd med selskapets tilbakemeldinger av 20.02.2016:

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 30. november 2022 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.