Tilsynet ble gjennomført 5. og 6. april 2022 og var rettet mot Archers etterlevelse og oppfølging av arbeidstidsbestemmelsene i kontrakt med Equinor, henholdsvis på Visund og Snorre A. 

Mål 

Målet med tilsynet er å følge opp om arbeidstidsbestemmelsene overholdes slik at helseskadelige forhold unngås, at sikker drift ivaretas og at risiko for feil-, fare- og ulykkessituasjoner reduseres. 

Resultat 

Tilsynet identifisert to avvik fra regelverket, og vi observerte i tillegg to forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt.  

Avvik: 

  • Brudd på arbeidstidsbestemmelsene 
  • System for registrering av arbeidstid 

Forbedringspunkter: 

  • Svakheter ved regelverkskompetanse og -fortolkning 
  • Oppfølging av arbeidstid og arbeidsbelastning for særlig utsatte grupper 

 Hva skjer nå? 

Vi har bedt Archer innen 30. september 2022 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert.