Tilsynet ble gjennomført i perioden 27. september til 1. oktober 2021. 

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at integritet av konstruksjoner og maritime systemer blir ivaretatt i henhold til krav i HMS-regelverket.

Resultat

Det ble identifisert fire avvik innenfor følgende områder:

  • Dokumentasjon av kapasitet i ulykkesgrensetilstand
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Forutsetning for bruk av innretning
  • Oppfølging av leverandører


Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til praksis for oppfølging av egne krav til kompetanse.

Oppfølging av tidligere avvik

Under tilsynet identifiserte vi at to tidligere gitt avvik ikke var håndtert i tråd med aktørens tilbakemelding. Disse gjaldt:

Hva skjer nå?

Vi har bedt Neptune redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som er observert.

Svarfristen er satt til 29. november 2021.