Mål

Målet med tilsynet var å vurdere selskapets etablerte rutiner for å bevare konstruksjoners og maritime systemers integritet i driftsfasen i henhold til regelverkskrav samt å verifisere etterlevelsen av rutinene.

Resultat

Det ble identifisert et avvik knyttet til prosedyrer.

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til tredjepartsverifikasjon av dokumenter.

Engie har fått frist til 15. november 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.