Tilsynet ble gjennomført i perioden 6. mars til 1. desember 2020.

Bakgrunn

Johan Castberg-innretningen blir den nordligste på norsk kontinentalsokkel og skal utformes for å kunne drive forsvarlig virksomhet på den aktuelle beliggenheten. Tilsynet er en del av oppfølgingen av utbyggingsprosjektet på Johan Castberg.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at Equinor i samarbeid med aktørene i utbyggingsprosjektet Johan Castberg er i samsvar med forutsetningene i PUD, gjeldende forskrifter og relevante standarder samt Equinors egne krav. Tilsynsaktiviteten rettet spesielt søkelyset mot Equinors oppfølging av utførelse og planlagt ferdigstilling av utforming og tilrettelegging for materialhåndtering på innretningen, og vedlikeholdsplanlegging, inkludert preservering knyttet til anlegg, systemer og utstyr.

Resultat

Det ble identifisert to avvik under tilsynet. Disse var knyttet til:

  • Stillasmateriell som midlertidig festepunkt for løfteinnretning
  • Fjerning av snø og is

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Materialhåndtering
  • Dekksluker i skrog
  • Mangelfull materialhåndteringsplan

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Svarfrist er satt til 18. mai 2021.