Tilsynet ble gjennomført i januar og februar 2021.

Bakgrunn

Lovreguleringen av tilsyn med innleie i arbeidsmiljøloven ble endret med virkning fra 1. juli 2020. Ptil fikk dermed myndighet til å føre tilsyn med at vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til likebehandling ved utleie av arbeidstakere er oppfylt. Innleiers opplysningsplikt overfor bemanningsforetaket er også omfattet av det utvidede tilsynsansvaret.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at Aker BP ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Rutine for å sikre lovlig innleie
  • Foretak var ikke korrekt registrert


Det ble ikke identifisert forbedringspunkter.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Aker BP innen 19. april 2021 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.