Mål

Målet med tilsynet var å verifisere operatør og TSP sitt system og praksis for styring av beredskap og arbeidsmiljø om bord på Draupner.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Helserisiko knyttet til kjemikalier
  • Risiko for hørselskadelig støyeksponering

Videre ble det identifisert åtte forbedringspunkter knyttet til:

  • Mangelfull trening og øving på stedfortrederrollen
  • Manglende samtrening av personell i beredskapsorganisasjonen
  • Trening og øvelser med SAR
  • Kapasitet i Equinor sin organisasjon
  • Mangelfull utøvelse av operatør sitt påseansvar innen styring av arbeidsmiljø
  • Kjennskap til styringsverktøy for helse- og arbeidsmiljørisiko
  • Arbeidsmiljøkrav ved innkjøp
  • Risiko for muskel- og skjelettplager

Gassco har fått frist til 30. august 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.