Utslippet skjedde under lasting av råolje fra Statfjord A-innretningen via lastesystemet Statfjord Offshore Loading System B (OLS B) til skytteltankskipet Hilda Knutsen den 8. oktober 2015. Anslagsvis 6-7 m3 råolje havnet i sjøen.

Vind og bølger brøt oljeflaket hurtig ned og medvirket til naturlig dispergering i vannmassene.

Oljeutslippet oppsto som følge av korrosjon i en del av lasteslangen.

Granskingen av hendelsen har identifisert avvik knyttet til søknad om tillatelse til kjemisk dispergering og mangelfull beslutningsprosess og endringsstyring.

Operatør for Statfjordfeltet er Statoil.

Tre etater

Granskingen ble gjennomført av Petroleumstilsynet, Kystverket og Miljødirektoratet i samarbeid.

Petroleumstilsynets ansvarsområde omfatter tiltak som skal forebygge skader på personell, miljø og økonomiske verdier, herunder tiltak for å hindre eller stanse akutt forurensning fra innretningen.

Miljødirektoratets ansvarsområde omfatter tillatelser til virksomheter etter forurensningsloven og krav til beredskap for å hindre skade på ytre miljø.

Kystverkets ansvarsområde omfatter tilsyn med ansvarlig forurensers håndtering av akutt forurensning med tanke på å stanse eller fjerne forurensningen eller begrense miljøkonsekvensene av denne.