Hydrokarbonlekkasjen oppsto i forbindelse med testing av to nødavstengingsventiler (ESDV) på bore-, produksjons- og boliginnretningen HMP1 på Heimdalfeltet 26. mai 2012.

For å forberede testing av ventilene skulle en rørlinje trykkavlastes mot fakkel. I rørlinjen var en kuleventil med trykklasse på 16 bar installert som siste barriere mot fakkel. Denne kuleventilen stod i stengt posisjon og ble eksponert for trykk på 129 bar.

Stor lekkasje

Trykket førte til at pakningen i flens til ventilen sviktet og resulterte i en gasslekkasje estimert til 3500 kg med lekkasjerate initialt på 16,9 kg/s. Gass ble detektert i et større område på innretningen.

Lekkasjen er blant de alvorligste gassutslippene på norsk sokkel på flere år (jf. RNNP 2001-2011)). I følge Statoils egne beregninger medførte lekkasjen på Heimdal et utslipp på totalt 3500 kilo gass over en periode på 252 sekunder, med en initial utslippsrate på 16,9 kg/s. Totalt gassvolum i rørsegmentet var 7000 kilo.

Gransking

Ptil besluttet å iverksette egen gransking av hendelsen. Les mer.

Ptils gransking har identifisert alvorlige regelverksavvik av sikkerhetsmessig betydning. Avvikene viser at viktige forbedringstiltak som Statoil har identifisert og iverksatt etter tidligere hendelser, som hydrokarbonlekkasjen på Gullfaks B, 4. desember 2010, ikke har hatt den forventede effekt på Heimdal.

Avvik

Det er identifisert avvik i forbindelse med designløsning, identifisering av den aktuelle designløsning, beskrivelser av hvordan arbeidet skulle utføres, Statoils dokumentstyring, risikovurderingen i planleggingen, erfaringsoverføring og læring etter tidligere hendelser, kompetanse og risikoforståelse, utilstrekkelig kapasitet på brannvannsystem og utilstrekkelig kapasitet på brannvegg mellom produksjon- og boreområde (rapportens punkter 7.1.1-7.1.9.).

Flere av disse avvikene omfatter også svakheter ved ledelsens arbeid med å følge opp at aktiviteten ble gjennomført på en forsvarlig måte.

Hendelsen hadde et betydelig skadepotensial, gitt antenning eller ved marginalt endrede omstendigheter. Ptil konkluderer med at hendelsen hadde et klart potensial for storulykke.

Pålegg

På bakgrunn av dette har Ptil gitt følgende pålegg til Statoil:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet og § 21 om oppfølging, pålegges Statoil å:

- identifisere årsakene til at de forbedringstiltak som er iverksatt i Statoil ikke har fått nødvendig effekt på Heimdal,

- sikre at forbedringstiltakene, som tidligere er nevnt får nødvendig effekt på Heimdal og presentere en plan for det arbeidet som er nødvendig for å oppnå dette,

- bekrefte at det ikke er lignende forhold, som indikerer manglende effekt av de nevnte tiltak på andre av Statoil sine innretninger.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.3.2013.