Hopp til hovedinnhold

§ 35 Trykkavlastnings- og fakkelsystem

Landanlegg som er utstyrt med eller er knyttet til prosessanlegg, skal ha trykkavlastnings- og fakkelsystem. Systemene skal hindre eskalering av fare- og ulykkessituasjoner ved hurtig å redusere trykket i utstyret, og det skal utformes slik at gassutslipp ikke medfører skade på personell eller utstyr.
Trykkavlastningen skal kunne utløses manuelt fra det sentrale kontrollrommet.
Væskeutskillere som er installert i fakkelsystemet, skal sikres mot overfylling.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Kravet til trykkavlastnings- og fakkelsystem som nevnt i første ledd, innebærer at brennbare eller helsefarlige gasser skal ledes til et sikkert utslippssted, og at den eventuelle varmebelastningen skal beregnes.
For å oppfylle kravet til trykkavlastnings- og fakkelsystem som nevnt i første ledd, bør standarden NS-EN ISO 13702 kapittel 7 og vedlegg B.2, og API Standard 521 brukes med følgende tillegg:
  1. hurtig trykkavlastning bør velges framfor passiv brannbeskyttelse,
  2. ved utforming av trykkavlastnings- og fakkelsystem bør hensynet til det ytre miljøet ivaretas ved at brennbare, giftige eller korrosive gasser fortrinnsvis brennes i en fakkel.
I tillegg til manuell utløsning som nevnt i andre ledd, kan aktiviseringssignaler også komme fra relevante sikkerhetssystemer som nødavstengningssystemet.

Statoil - Kårstø - Storulykkestilsyn

Publisert: 12. mai 2014

Avvik