Hopp til hovedinnhold

§ 42 Oppholdsperioder

Oppholdsperioden skal ikke overskride 14 døgn.
Ved særlige og tidsavgrensede behov, kan arbeidsgiveren utvide oppholdsperioden med opp til sju døgn for en enkelt periode, etter å ha drøftet det med arbeidstakernes tillitsvalgte.
Når vilkårene som nevnt i andre ledd er til stede, kan Havindustritilsynet fatte vedtak om å utvide oppholdsperioden utover sju døgn.
For arbeidstakere med særskilte kvalifikasjoner kan Havindustritilsynet etter søknad godkjenne oppholdsperioder som overskrider 14 døgn i særlige tilfeller. En uttalelse fra det aktuelle arbeidsmiljøutvalget skal følge søknaden.
Arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra utvidet oppholdsperiode på samme vilkår som er fastsatt i arbeidsmiljøloven § 10-6 tiende ledd.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Paragrafen viderefører deler av tidligere rammeforskrift § 52. For krav til arbeidsfrie perioder mellom oppholdsperioder, vises det til § 39.
Begrepet ”særlig og tidsavgrenset behov” som nevnt i andre ledd, viderefører vilkårene for overtid etter tidligere arbeidsmiljølov. Se også Ot.prp. nr. 49 (2004-05) side 164. Dette innebærer at planlagte aktiviteter som for eksempel revisjonsstans ikke i seg selv er en tilstrekkelig begrunnelse for å utvide oppholdsperioden.
Dersom tåke eller lignende gjør det umulig å komme til og fra innretningen, kreves det ikke at Havindustritilsynet fatter vedtak om å forlenge oppholdsperioden. Det personellet som er på innretningen til enhver tid, må også kunne arbeide på innretningen på normal måte. Dersom situasjonen blir svært langvarig, kan det bli behov for å vurdere andre alternative transportmuligheter. I situasjoner hvor oppholdet på innretningen blir svært langvarig, bør det også vurderes hvorvidt det er forsvarlig å fortsette aktivitetene med den eksisterende arbeidsstyrken.
Fjerde ledd har særlig vært benyttet hvor det har vært mangel på en type arbeidskraft i Norge og hvor en av den grunn har måttet gå til utlandet for å skaffe kvalifisert arbeidskraft som bor i utlandet.

Repsol – registrering og oppfølging av arbeidstid

Publisert: 18. april 2024

Avvik

Baker Hughes – arbeids- og hviletid

Publisert: 12. juni 2023

Avvik

Equinor – Åsgard A – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 4. oktober 2019

Avvik