Hopp til hovedinnhold

§ 4 Arbeidsmiljølovens anvendelse i petroleumsvirksomhet til havs i henhold til arbeidsmiljøloven § 1-3 tredje ledd

Arbeidsmiljøloven og denne forskriften gjelder for bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomhet som blir utført fra fartøy eller innretninger, dersom det ikke er gitt særskilte regler.
Fartøy med gangbro kan anvendes til innkvartering av arbeidstakere som arbeider på enklere innretninger. Arbeidsmiljøloven og denne forskriften gjelder for disse arbeidstakerne, også når de innkvarteres på denne typen fartøy.
Unntatt fra arbeidsmiljøloven og bestemmelser i denne forskriften som er fastsatt i medhold av arbeidsmiljøloven er
  1. forsynings-, beredskaps- og ankerhåndteringstjeneste med fartøy, seismiske eller geologiske undersøkelser med fartøy og annen sammenlignbar aktivitet, som regnes som sjøfart,
  2. fartøy som utfører konstruksjons-, rørleggings- eller vedlikeholdsaktiviteter i petroleumsvirksomheten, dersom ikke noe annet blir fastsatt særskilt av Arbeidsdepartementet ved forskrift eller enkeltvedtak.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Petroleumslovens forarbeider og den praksisen som har utviklet seg i tilknytning til petroleumsloven, vil danne grunnlaget for fortolkning av arbeidsmiljølovens virkeområde i petroleumsvirksomheten.
Som petroleumsloven, vil arbeidsmiljøloven gjelde på innretninger i petroleumsvirksomheten. Begrepet innretning er det samme som brukes i petroleumsloven, jf. definisjonen i petroleumsloven § 1-6 bokstav d. Arbeidsmiljøloven har en annen og snevrere anvendelse på fartøy enn petroleumsloven, men ved fastleggingen av hva som skal regnes som innretning og hva som skal regnes som fartøy, legges de samme kriteriene som følger av petroleumslovgivningen til grunn. Det vises her til den grensedragningen som er foretatt i petroleumsloven i tilknytning til § 1-4 jf. § 1-6 bokstav c, der forsynings- og hjelpefartøy er unntatt fra begrepet innretning. Forarbeidene til petroleumsloven foretar en nærmere avgrensning av hva slags fartøy som kan anses som forsynings- og hjelpefartøy, jf. Ot. prp. nr. 43 (1995-96) side 27 og 28. I uttrykket inngår, foruten fartøy som transporterer personell og utstyr, kranlektere og andre servicefartøy, fartøy som nyttes til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner, rørleggingsfartøy, fartøy som utfører seismiske undersøkelser med mer. På den andre siden vil for eksempel flyttbare boreplattformer, bore- eller produksjonsskip, floteller med mer klart være omfattet av begrepet innretning. Som det følger av andre ledd, er det imidlertid gjort visse begrensninger i det saklige virkeområdet i forhold til petroleumsloven, som innebærer at arbeidsmiljøloven delvis får en mer begrenset anvendelse når det gjelder fartøyfunksjonen.
Gjennomføringen av bemannede undervannsoperasjoner fra fartøy eller innretning, jf. første ledd, er en viktig del av de arbeidsoperasjonene som inngår i ordinær petroleumsvirksomhet. De arbeidstakerne som deltar i dykkeroperasjoner, utgjør en helhetlig gruppe i reguleringssammenheng. I den utfyllende aktivitetsforskriften er det blant annet gitt nærmere tidsbestemmelser ved utførelse av bemannede undervannsoperasjoner. Det er bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomhet som omfattes av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.
Andre ledd tydeliggjør at arbeidsmiljøloven gjelder for de arbeidstakerne som arbeider på enklere innretninger, også når de oppholder seg på fartøy som nevnt i leddet. Fartøyene er i denne sammenheng ikke å regne som innretninger, jf. definisjonen av disse i § 6. Arbeidsmiljølovens anvendelsesområde for arbeidstakerne som oppholder seg på fartøyet, avgrenses mot skipsarbeidslovens virkeområde som beskrevet i § 1-2. Avgrensingen er uavhengig av fartøyets nasjonalitet. Bestemmelsen medfører ikke endringer i virkeområdet for forskriftsbestemmelser gitt i medhold av de andre hjemmelslovene for denne forskriften.
Definisjon av hva som kan regnes som enklere innretninger, følger av innretningsforskriften § 3. Arbeidstakerne som arbeider på enklere innretninger, forventes i hovedsak å ha korte oppholdsperioder på denne typen fartøy, som under transport til og fra den enklere innretningen og ved innkvartering. For videre bestemmelser om arbeidsmiljø for innkvartering på fartøy med gangbro, vises det til styringsforskriften § 18. Dette medfører ikke tekniske arbeidsmiljøkrav til utforming av denne typen fartøy.
I tredje ledd bokstav a er det spesifisert at utføring av forsynings-, beredskaps- og ankerhåndteringstjeneste med fartøy, seismiske eller geologiske undersøkelser med fartøy, og annen sammenlignbar virksomhet, regnes som sjøfart. Arbeidsmiljøloven og denne forskriften med utfyllende forskrifter kommer ikke til anvendelse for nevnte fartøy med slik virksomhet. Presiseringen er tatt inn her for å klargjøre at virksomheten som utføres med disse fartøyene, ikke går inn under arbeidsmiljøloven.
Tredje ledd bokstav b presiserer at arbeidsmiljøloven ikke kommer til anvendelse for fartøy som utfører konstruksjons-, rørleggings- eller vedlikeholdsaktivitet i petroleumsvirksomheten. I denne bestemmelsen er det som tidligere en åpning for at Energidepartementet, ved forskrift eller enkeltvedtak, kan bestemme at arbeidsmiljøloven og denne forskriften med utfyllende forskrifter helt eller delvis skal komme til anvendelse for disse fartøyenes funksjon når de nyttes i petroleumsvirksomhet. Hjemmelen ble i sin tid tatt inn fordi denne typen virksomhet til tider kan være sterkt integrert i den øvrige petroleumsvirksomheten som foregår innenfor et område, og også har en varighet som tilsier lik regulering med den øvrige petroleumsvirksomheten. Det er forutsatt at adgangen til å fatte slike vedtak kun skal brukes dersom det foreligger særlige grunner. Uttrykket berørte parter vil måtte fortolkes vidt. Det omfatter både offentlige etater og berørte private organisasjoner på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Seadrill – West Phoenix - stabilitet, vann- og værtett integritet og ballastsystemer

Publisert: 4. november 2020

Avvik