Hopp til hovedinnhold

§ 62 Stabilitet

Flytende innretninger og fartøy med gangbro til enklere innretninger skal ha oppdrift og stabilitet i intakt og skadet tilstand.
Innretningene skal tåle fylling av minst ett vanntett rom mot sjøen som er helt eller delvis under vannlinjen, eller rom som inneholder rørsystemer forbundet med sjøen. I tillegg skal innretningen tåle kollisjonsskader på minst ett vanntett skott i eksponerte områder. Halvt nedsenkbare innretninger skal ha reserveoppdrift i dekket.
Rørsystemer innenfor kollisjonsområdet skal anses som skadet.
Det skal være vektkontrollsystemer på flytende innretninger, som sikrer at vekt, vektfordeling og tyngdepunkt er innenfor prosjekteringsforutsetningene. Utstyr og konstruksjonsdeler skal være sikret mot forskyvninger som kan påvirke stabiliteten.
Paragraf sist endret: 1. januar 2016

For å oppfylle kravene til oppdrift og stabilitet som nevnt i første og andre ledd, bør Sjøfartsdirektoratets forskrift om stabilitet, vanntett oppdeling og vanntette/værtette lukningsmidler på flyttbare innretninger § 8 til og med § 51 brukes. I tillegg bør dimensjonerende skadeomfang baseres på en vurdering av mulige feilmodi.
For utforming av innretninger med hensyn til stabilitet bør standarden NORSOK N-001 kapittel 7.8 brukes.
For krav til utforming av ballastsystemer, se § 39.
For å oppfylle kravet til stabilitet for fartøy med gangbro til enklere innretninger som nevnt i første ledd, bør fartøyet oppfylle Sjøfartsdirektoratets rundskriv 10-2022 punkt 6. Reglene for nye fartøy (fartøy kategori A, jf. rundskrivet punkt 4) bør brukes uavhengig av byggedato.

Equinor – Visund – styring av maritime anlegg og operasjoner

Publisert: 31. oktober 2022

Avvik