Hopp til hovedinnhold

§ 58 Boligkvarter

Boligkvarterets innredning og kapasitet skal sikre et forsvarlig bomiljø og være tilpasset de ulike funksjonene som skal ivaretas, og det forventede personellbehovet i de ulike fasene av petroleumsvirksomheten.
Lugarer skal utformes slik at personell ikke kan bli innestengt i en fare- og ulykkessituasjon og slik at innsatspersonell kan ta seg inn i lugaren for å søke etter savnede personer.
Boligkvarteret skal være lagt til rette for å opprettholde en forsvarlig hygienisk standard.
Nødkvarter på enklere innretninger skal være tilpasset det største personellbehovet. Det stilles samme krav til enklere innretninger med nødkvarter som til boligkvarter når det gjelder sikkerhet og hygienisk standard. En enklere komfort- og arbeidsmiljøstandard kan tillates ved utforming av nødkvarter enn det som gjelder for utforming av boligkvarter dersom det gjennom egne vurderinger kan vises at dette er forsvarlig basert på den tiltenkte bruken av nødkvarteret.
Paragraf sist endret: 1. januar 2015

For å oppfylle kravene til boligkvarteret som nevnt i første ledd, bør standardene NORSOK C-001, C-002, S-001 og S-002N brukes, med følgende tillegg:
 1. Kravet om kapasitet som nevnt i første ledd, innebærer at boligkvarteret dimensjoneres med tilstrekkelige marginer for å unngå overbelegg ved bemanningstopper, og slik at det ikke er behov for at to personer deler en enkeltlugar med mindre vilkårene i aktivitetsforskriften § 19 om innkvartering og lugardeling er oppfylt,
 2. Boligkvarteret bør utformes slik at personellet kan sove uforstyrret og sikres god restitusjon.
For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan Sjøfartsdirektoratets forskrift om konstruksjon og utrustning av boligkvarteret på flyttbare innretninger §§ 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17 og 18 brukes som alternativ til standardene NORSOK C-001 og C-002 for de spesifikke forholdene som er dekket i den enkelte forskriftsbestemmelsen. Se første avsnitt for de forholdene som ikke er dekket.
Krav som nevnt i første ledd, gjelder også for enklere innretninger med overnattingsmulighet, men det kan vurderes om
 1. spiserommet skal være medregnet i det totale rekreasjonsarealet,
 2. tilpasning av kjøkken- og oppvaskarealer skal være i forhold til behovet på innretningen,
 3. vaskeri kan utelates,
 4. egen helseavdeling kan utelates.
Dersom egen helseavdeling utelates, bør det finnes tilstrekkelig areal og utstyr på innretningen til å dekke behovet for førstehjelp inntil helikopteret kommer.
Den hygieniske standarden som nevnt i tredje ledd, bør spesielt opprettholdes i lugarer, oppholdsrom, helseavdeling og arealer der matvarer oppbevares, tilberedes og serveres, jf. § 61 og aktivitetsforskriften § 14.
For innretninger der det ikke planlegges permanent bemanning, bør det vurderes om det skal bygges innretninger med boligkvarter eller enklere innretning. Disse vurderingene bør minst omfatte
 1. forventet arbeidsomfang og arbeidsorganisering,
 2. risiko knyttet til transport, opphold på og evakuering fra innretningen,
 3. arbeidsmiljømessige forhold,
 4. behov for restitusjon og hvile,
 5. hygieniske forhold.
Med tiltenkt bruk av nødkvarter som nevnt i fjerde ledd, menes bruk av nødkvarteret under normalt arbeidsopphold på innretningen, og bruk ved uforutsett behov for overnatting.

SUT-tilsyn - AKOFS - Akofs Seafarer - arbeidsmiljø

Publisert: 9. mars 2020

Avvik