Hopp til hovedinnhold

§ 35 Gassutslippssystem

Innretninger som er utstyrt med eller er knyttet til prosessanlegg, skal ha et gassutslippssystem. Systemet skal hindre eskalering av fare- og ulykkessituasjoner ved hurtig å redusere trykket i utstyret, og det skal utformes slik at gassutslipp ikke medfører skade på personell eller utstyr.
Trykkavlastningen skal kunne utløses manuelt fra det sentrale kontrollrommet.
Væskeutskillere som er installert i gassutslippssystemet, skal sikres mot overfylling.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Kravet til gassutslippssystemet som nevnt i første ledd, innebærer at brennbare eller helsefarlige gasser skal ledes til et sikkert utslippssted, og at den eventuelle varmebelastningen skal beregnes, jf. § 11.
For å oppfylle kravet til gassutslippssystem som nevnt i første ledd, bør standardene NS-EN ISO 13702 kapittel 7 og vedlegg B.2, API Standard 521, NORSOK S-001 kapittel 12 og P-002 kapittel 21 brukes, med følgende tillegg:
  1. Hurtig trykkavlastning bør velges framfor passiv brannbeskyttelse. For brannlaster vises det til § 11,
  2. Ved utforming av gassutslippssystemer bør hensynet til det ytre miljøet ivaretas ved at brennbare, giftige eller korrosive gasser fortrinnsvis brennes i en fakkel.
I tillegg til manuell utløsning som nevnt i andre ledd, kan aktiviseringssignaler også komme fra relevante sikkerhetssystemer som nødavstengningssystemet.
For å sikre væskeutskillere mot overfylling som nevnt i tredje ledd, bør produksjonen stenges ned ved høyt væskenivå.