Hopp til hovedinnhold

§ 31 Brannskiller i boligkvarter

Boligkvarteret skal være beskyttet av brannskiller som minst oppfyller brannklasse
  1. H-60 for yttervegger som kan eksponeres for hydrokarbonbrann,
  2. A-60 for øvrige yttervegger,
  3. A-0 for yttervegger på boligkvarteret som er plassert på en egen innretning i sikker avstand fra produksjons- eller boreinnretninger, og for yttervegger på nødkvarteret på enklere innretninger, dersom dette kvarteret er atskilt fra produksjons- eller brønnhodeområdet med et hovedbrannskille som minst oppfyller brannklasse H-0.
Den innvendige utformingen av boligkvarteret skal være slik at den begrenser brannspredning.
Paragraf sist endret: 1. januar 2021

Dersom boligkvarteret er plassert på en egen innretning som nevnt i første ledd bokstav c, bør likevel ytre flater og avstand til nærliggende innretninger være slik at en brann på disse eller i omgivelsene (sjøen) ikke medfører uakseptabel risiko for personell og funksjoner i boligkvarteret.
For å oppfylle kravet til innvendig utforming som nevnt i andre ledd, bør standarden NORSOK S-001 kapittel 20.4.6 brukes.

Statoil - Aasta Hansteen - Utbyggingsprosjektet

Publisert: 12. juni 2015

Avvik