Hopp til hovedinnhold

§ 19 Kommunikasjonsutstyr

Utstyr for ekstern kommunikasjon skal velges ut fra operasjonelle behov, type aktivitet og definerte fare- og ulykkessituasjoner, jf. styringsforskriften § 17.
Kommunikasjonsutstyr og tilhørende kraftforsyning skal utformes og beskyttes slik at funksjonen opprettholdes ved fare- og ulykkessituasjoner.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Ved valg av utstyr som nevnt i første ledd, bør midlertidige og permanent bemannede innretninger utrustes med følgende utstyr:
  1. To separate fastmonterte maritime VHF-radioer med DSC,
  2. Radiofyr for helikopternavigasjon,
  3. To separate fastmonterte aeromobile VHF-radioer samt bærbare aeromobile VHF-radioer,
  4. Én NAVTEX mottaker, alternativt annen akseptert ordning for mottak av maritime sikkerhetsmeldinger (MSI=Maritime Safety Information).
Ved valg av utstyr for som nevnt i første ledd, bør evakuerings- og redningsmidler utrustes med følgende utstyr godkjent i samsvar med internasjonale og nasjonale standarder for slik bruk:
  1. Livbåter: én fastmontert VHF-radio og én RADAR-SART eller AIS-SART,
  2. Flåter: et nødvendig antall bærbare VHF-radiosett og RADAR-SART eller AIS-SART som er plassert slik at de er lett tilgjengelig for å kunne tas med i flåter, for eksempel i container for redningsstrømper,
  3. Mann-over-bord-båter (MOB-båter): vanntett VHF som opprettholder kommunikasjon under de forholdene som MOB-båten skal operere under, og som ikke hindrer mannskapet i å bruke begge hender til manøvrering av båt, eller deltakelse i redningsoperasjoner. Fastmontert VHF eventuelt som ekstra VHF.
Med beskyttelse som nevnt i andre ledd, menes det blant annet at utstyret må være plassert slik at kommunikasjonen ikke blir forstyrret. De to maritime VHF-radioene med DSC bør plasseres i ulike rom slik at begge ikke blir satt ut av funksjon av en og samme hendelse. Dette gjelder også de fastmonterte aeromobile radioene. VHF-stasjon i livbåter bør utformes og plasseres slik at den kan brukes samtidig som båtene manøvreres med motoren på fullt turtall.
For valg og utforming av kommunikasjonsutstyr som nevnt første og andre ledd, bør standarden NORSOK U-100N kapittel 7.14 brukes for bemannede undervannsoperasjoner.
Det følger av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets regelverk for omsetning av radio- og teleterminalutstyr at det ikke er tillatt å utføre inngrep eller modifikasjoner på utstyr som har godkjenning. I så tilfelle faller godkjenningen bort.

Aker BP - Ivar Aasen - Logistikk og beredskap

Publisert: 5. januar 2017

Avvik

Statoil - Oseberg Øst - Storulykke og arbeidsmiljørisiko

Publisert: 23. september 2016

Avvik

Gassco - Draupner - Beredskap, radio- og telekommunikasjonssystemer

Publisert: 27. november 2014

Avvik

BP Norge AS – Ula

Publisert: 22. juli 2014

Avvik