Hopp til hovedinnhold

§ 71 Injeksjon av produsert vann og annet flytende eller fast materiale til undersjøisk geologisk formasjon

Operatøren må ha tillatelse etter forurensningsloven kapittel 3 til injeksjon av produsert vann og annet fast eller flytende materiale, herunder drenasjevann og annet oljeholdig vann, borekaks med vedheng av borevæsker og formasjonsolje og brønnstrømmer fra brønnopprenskninger og brønnoppstarter, til undersjøiske geologiske formasjoner for endelig deponering.
For injeksjon som nevnt i første ledd, gjelder følgende:
  1. Operatøren skal sikre at injisert materiale blir værende permanent i formasjonen.
  2. Før valg av lagringsformasjon skal operatøren kartlegge geologien i formasjonen og sikre at lagringsformasjonen er egnet for injeksjon av det aktuelle materialet.
  3. Operatøren skal ha oversikt over hva som injiseres og i hvilke mengder.
  4. Operatøren skal overvåke injeksjonen slik at avvik i injeksjonsforløpet som medfører risiko for lekkasje til sjøbunn oppdages så raskt som mulig, jf. aktivitetsforskriften § 57, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes.
  5. Det er ikke tillatt å blande annet avfall eller materiale inn i volumene som injiseres enn det som følger av tillatelsen.
Paragraf sist endret: 1. januar 2024

Operatøren må ha tillatelse til petroleumsvirksomhet etter forurensningsloven kapittel 3 fra Miljødirektoratet. Søknad om tillatelse etter forurensningsloven behandles i henhold til forurensningsforskriften kapittel 36, og det fastsettes gebyr for Miljødirektoratets saksbehandling i tilknytning til søknader om tillatelse i medhold av forurensningsforskriften kapittel 39.
I forskriftene er det gitt generelle krav til petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen som gjelder for alle operatører. Tillatelsene etter forurensningsloven vil normalt inneholde vilkår som er spesifikke og tilpasset den enkelte aktivitet. I forurensningsforskriften kapittel 36 er det gitt nærmere bestemmelser om behandling av tillatelser etter forurensningsloven. Miljødirektoratet har beskrevet ytterligere forventninger til innholdet i søknader og forventet saksbehandlingstid i Veileder til søknad om tillatelse til petroleumsvirksomhet. I forurensningsforskriften kapittel 39 er det gitt bestemmelser for gebyr for arbeid med tillatelser.
Injeksjon av flytende eller faste stoffer i dedikerte injeksjonsbrønner kan være miljømessige gode løsninger. Injeksjon av produsert vann til trykkstøtte eller til deponering er som oftest en bedre miljømessig løsning enn utslipp til sjø. Injeksjon av kaks boret med oljebasert borevæske, er under bestemte forutsetninger en foretrukket miljømessig løsning framfor transport til land for behandling og deponering.
Tilsatte kjemikalier som følger med brønnstrømmene som injiseres, skal være tillatt å bruke i henhold til tillatelsen eller forskriften § 66.
Operatøren skal kunne dokumentere at lagringsformasjon og injeksjonsstrategi er valgt på grunnlag av geologiske egenskaper, modellering og simulering av injeksjonsforløpet for planlagte volumer, og av analyse av risiko for lekkasje til sjøbunnen.
Hva som injiseres og i hvilke mengder, skal rapporteres i henhold til styringsforskriften § 34 første ledd bokstav c.
Det er ikke hensiktsmessig å regulere injeksjon av olje- eller kjemikalieholdige volumer på basis av innholdet av spesifikke kjemikalier. I stedet reguleres injeksjon av flytende og faste stoffer på basis av hvordan de er generert. Primært vil det bli gitt tillatelse til injeksjon av flytende og fast stoff som er direkte relatert til brønnoperasjoner.
Operatøren har en generell plikt til å unngå så langt som mulig at avfall genereres, jf. aktivitetsforskriften § 72. Dette gjelder også volumer som skal injiseres.
For injeksjon til undersjøiske geologiske formasjoner av CO2 vises det til forurensningsforskriften kapittel 35.