Hopp til hovedinnhold

§ 68 Utslipp av kaks, sand og andre faste partikler

Borekaks, sand og andre faste partikler skal ikke slippes til sjø dersom vedhenget av oljebasert borevæske eller formasjonsolje er mer enn ti gram per kilo tørr masse.
Operatøren må ha tillatelse etter forurensningsloven kapittel 3 for utslipp av kaks dersom vedhenget av oljebasert borevæske er lik eller under ti gram per kilo tørr masse.
Borekaks med vedheng av vannbasert borevæske, og sand og andre faste partikler, kan slippes til sjø dersom innholdet av formasjonsolje er lik eller under ti gram per kilo tørr masse, med mindre annet følger av tillatelse etter forurensningsloven kapittel 3.
Kjemikalier som følger kaks, sand eller andre faste partikler til sjø, må være omfattet av tillatelse til utslipp, jf. § 66 første ledd.
Paragraf sist endret: 1. januar 2021

Operatøren må ha tillatelse til petroleumsvirksomhet etter forurensningsloven kapittel 3 fra Miljødirektoratet. Søknad om tillatelse etter forurensningsloven behandles i henhold til forurensningsforskriften kapittel 36, og det fastsettes gebyr for Miljødirektoratets saksbehandling i tilknytning til søknader om tillatelse i medhold av forurensningsforskriften kapittel 39.
I forskriftene er det gitt generelle krav til petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen som gjelder for alle operatører. Tillatelsene etter forurensningsloven vil normalt inneholde vilkår som er spesifikke og tilpasset den enkelte aktivitet. I forurensningsforskriften kapittel 36 er det gitt nærmere bestemmelser om behandling av tillatelser etter forurensningsloven. Miljødirektoratet har beskrevet ytterligere forventninger til innholdet i søknader og forventet saksbehandlingstid i Veileder til søknad om tillatelse til petroleumsvirksomhet. I forurensningsforskriften kapittel 39 er det gitt bestemmelser for gebyr for arbeid med tillatelser.
Denne paragrafen regulerer håndtering av faste fraksjoner. Partikler i suspensjon, slik som de som følger med produsert vann gjennom prosess- og renseanlegget, er omfattet av §§ 60, 60a, 60b og 69. Når slike partikler separeres ut av vannstrømmen, vil de være omfattet av denne paragrafen.
Med kaks, sand og andre faste partikler menes fast materiale fra formasjonen. Mineralbasert vektstoff, sand og andre faste partikler som tilføres, er å anse som kjemikalier, jf. fjerde ledd. Med organisk borevæske menes mineraloljebasert og syntetisk borevæske.
Normalt vil ikke Miljødirektoratet stille nærmere krav til håndtering av kaks med vedheng av vannbasert borevæske. Dette vil imidlertid bli vurdert i områder med sårbare miljøverdier, som for eksempel tobis, koraller og svamp.