Havindustritilsynet (Havtil) er i endring. I en tid der petroleumsnæringen er i utvikling, der ny industri etableres til havs, og der det er stor sikkerhetspolitisk usikkerhet, er vårt ansvarsområde og samfunnsoppdrag utvidet.

  • Vi har fått et bredere mandat.
  • Sikkerhetssituasjonen er endret.
  • Vi skal være en sterk og tydelig sikkerhetsmyndighet, være tett på industriutviklingen og et foretrukket kunnskapsmiljø.

Nye politiske mål og føringer endrer vårt samfunnsoppdrag
Forutsigbare og sikre gassleveranser har høy prioritet i dagens sikkerhetssituasjon.​ Regjeringen har store ambisjoner innenfor «havrommet». Klimamålene er ambisiøse, og det er høy innsats innen fornybar energi​. ​Vi ser fortsatt politisk vilje til olje- og gassvirksomhet. Petroleumsnæringen er i vekst, og vi vil se økt press på kapasitet og kompetanse i kommende strategiperiode. ​Det oppstår nye grenseflater mot andre offentlige etater. Havtil skal bidra til å løse utfordringer på tvers, og fremme helhetlige perspektiver på sikkerhet og arbeidsmiljø.​

Kompetente medarbeidere er grunnmuren i strategien
Vi skal jobbe for å beholde, videreutvikle og rekruttere ny kompetanse i strategiperioden. Vi har svært kompetente medarbeidere, med høy grad av autonomi. I strategiperioden skal vi ha tiltak for å beholde og videreutvikle egne ansatte, samtidig som vi skal rekruttere for vekst. Endringer i omverden, gjør at vi må tilpasse organisasjonen til en ny virkelighet.

Endringer i omgivelsene gjør at vi må tilpasse oss
Regimet er robust og HMS-nivået høyt. Dette skal vi bygge videre på. ​Vårt ansvarsområde er utvidet. Vi må videreutvikle vår virkemiddelbruk og bruke vår kompetanse i møte med nye næringer.​ Dagens sikkerhetspolitiske situasjon har utløst diskusjoner om hvilke offentlige aktører som bør  ivareta ulike roller innen sikkerhet, sikring og beredskap til havs. Havtil kan fylle nye behov og oppgaver. ​ Digitalisering, kunstig intelligens og nye organisasjonsformer skaper større kompleksitet og nye risikobilder. Dette krever nye tilnærminger og metoder for god myndighetsutøvelse.​

STRATEGIEN

VÅRT SAMFUNNSOPPDRAG: Havindustritilsynet skal legge premisser for, og følge opp, at aktørene holder et høyt nivå innenfor sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, samt sikring. Vi skal, på et faglig og selvstendig grunnlag, følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten og annen industrivirksomhet til havs ivaretar sitt ansvar.

OVERORDNET MÅL: En sterk og tydelig sikkerhetsmyndighet for industrivirksomhet til havs

Vi er tilsynsmyndighet og direktorat for petroleumsvirksomheten, for annen industrivirksomhet til havs, og for tilknyttede landanlegg. Våre aktiviteter og produkter skal være systemorienterte og risikobaserte, og sikre at virksomhetene følges opp på en helhetlig måte.​

Strategiske mål

En slagkraftig organisasjon

Vi skal tilpasse og utvikle vår identitet som tilsynsmyndighet og direktorat. Vi skal forbedre våre prosesser for valg og bruk av virkemidler. Virkemidlene skal treffe presist og bidra tydelig til forbedring.

Tett på industriutviklingen

Vi skal sikre at regelverk og tilsynsmetoder er relevante og egnet i møte med nye løsninger, verdikjeder og teknologier. Vi skal ha en særlig innsats rettet mot kunstig intelligens og IKT-sikkerhet. Vi skal bidra til regjeringens mål om et grønt skifte. 

Et foretrukket kunnskapsmiljø

Vi skal bidra til koordinert innsats, samarbeid og deling av kunnskap mellom næring og myndigheter. Vi skal utnytte vår industrikompetanse til å sette dagsorden, og bidra til helhetlige løsninger i et samfunnssikkerhetsperspektiv.