Rapporten ser på bruk av Structural Health Monitoring (SHM) som beslutningsstøtte for å vurdere konstruksjoners tilstand og hindre uønskede hendelser som kan føre til tap av kapasitet.

Formålet med SHM er å kunne gi beslutningsstøtte ved vurdering av en konstruksjons sin tilstand. SHM kan brukes til å oppdage, lokalisere og vurdere omfanget av eventuelle svikt i konstruksjoner, samt bidra ved en gi en sannsynlighetsvurdering for en eventuell fremtidige svikter.

Rapporten dekker de nyeste SHM-metodene hvor disse brukes som er inndata til vedlikeholds- og inspeksjonsplanlegging. Dette er kan være spesielt viktig for offshorekonstruksjoner med lang eller forlenget levetid. SHM-systemer kan videre potensielt erstatte eller begrense behovet for inspeksjoner ved å gi kontinuerlig overvåking av konstruksjonenes tilstand.

Design i henhold til regler og forskrifter kan være forbundet med store større usikkerheter når det gjelder å forutsi kapasiteten til offshore en konstruksjoner nøyaktig, men størrelsen på usikkerheten er vanskelig å kvantifisere. Bruk av sensordata sammen med numeriske modeller kan redusere usikkerheten knyttet til konstruksjoners kapasitet, men sensordata alene kan ikke fange opp all sikkerhetskritisk oppførsel.

Rapporten vurderer ulike SHM-metoders styrker og svakheter med fokus på verdensomspennende konstruksjonsulykker og hvordan SHM kunne bidratt til å oppdage og håndtere slike hendelser tidligere. Den inkluderer også et forslag til rammeverk og bruk av SHM gjennom et styringssystem for kontroll av konstruksjonenes integritet.