Studien har identifisert og kartlagt risikoelementer knyttet til oppkobling og integrering av nye undervannsanlegg mot eksisterende installasjoner. Arbeidet skal kunne brukes til læring og forbedring i både næringen og av myndighetene, og som grunnlag for eventuelle dybdestudier.

Risikoelementene er definert innenfor de tre hovedgruppene undervannsanlegg, vertsinnretning og grensesnittet mellom de to.

Søkelyset er satt på prosessikkerhet og konstruksjonssikkerhet knyttet til modifikasjoner på vertsinnretningen.

Undervannsanlegg er inkludert fordi  det er helt nødvendig å se på slike utbygginger som ett sammenhengende totalsystem og at årsaken til risikosituasjoner på vertsinnretningen har bakgrunn i manglende systemforståelse og hendelser i oppstrøms anlegg (for eksempel brønn, SPS eller SURF).

Prioritert område

Havtil arbeider målrettet med kontinuerlig forbedring av vår risikobaserte oppfølging av aktiviteter. Det er en stor mengde undevannsanlegg som er under planlegging og gjennomføring. Aktivitetene i gjennomføringsfasen vil ha betydning for hvordan det vil gå med prosjektene, og sikker oppstart og drift.

Relevante prosjektrapporter

Havtil har tidligere gjennomført to studier om indikatorer på HMS-utfordringer i utbyggingsprosjekter. Studien i 2021 tok for seg planleggingsfasen (pre-PUD) og 2023 gjennomføringsfasen, som kan si noe om hvordan det vil gå med prosjektene og hvordan dette kan påvirke sikker oppstart og drift. Dette arbeidet bygger på disse.Relevante prosjektrapporter