Bakgrunn

Det har vært en stor utvikling innenfor havovervåkingsteknologi de siste årene og overvåking har blitt en viktig barrierefunksjon for å unngå farlige hendelser, i denne sammenheng primært sammenstøt mellom skip eller drivende gjenstander og offshore-innretninger eller andre fartøy.

Barrierene for å begrense risiko for skipskollisjoner eller sammenstøt med andre objekter inkluderer å redusere muligheten for at situasjoner som kan føre til sammenstøt oppstår. Når slike situasjoner likevel oppstår er det viktig å ha barrierer for å identifisere/detektere tilstander som kan føre til feil, fare- og ulykkessituasjoner; barrierer for å forhindre at dette utvikler seg til en ulykkeshendelse; samt, dersom ulykken ikke kan avverges, barrierer for å begrense skader eller tap.

Havovervåking er et vesentlig barriereelement i barrieren for å identifisere/detektere fartøy på kollisjonskurs. Varsling av et fartøy på kollisjonskurs, for å påse at dette korrigerer sin kurs, er et barriereelement i barrieren for å forhindre at situasjonen der et fartøy på kollisjonskurs ikke utvikler seg til en ulykkeshendelse.

Varsling av den eksponerte innretningen er et barriereelement i barrieren å begrense skader og tap av liv dersom ulykken likevel ikke kan avverges ved å gjøre innretningen i stand til å iverksette tiltak som for eksempel evakuering av personell.

Fokus for studien har vært systemer og sikkerhetskritiske operasjoner relatert til havovervåking og varsling. Korrigering av kurs for skip er ikke inkludert i studien i og med at dette ligger utenfor operatørens og/eller overvåking- og varslingstjenestens kontroll.

Konklusjon

Aktørene som har blitt intervjuet i denne studien, forteller at de generelt opplever havovervåkingen som robust, med nødvendig deteksjonsevne og svært lite nedetid.

Kravene i regelverk samt NORSOK S-001 (kapittel 25), NORSOK T-101 (kapittel 23) og retningslinje NOG-064 (kapittel 8) oppleves på noen punkter som noe uklare. Det ønskes klarere definisjoner og beskrivelser i forhold til følgende aspekter:

  • Hva er «unormale tilstander» relatert til skip på kollisjonskurs?
  • Hva er et lite fartøy og hva er et stort fartøy, med tanke på radartverrsnitt? (NORSOK T-101 angir et radartverrsnitt på 1000 m² for større fartøy/objekter, men ikke noe tilsvarende for små og mellomstore fartøy/objekter.)
  • Vær- og sjøtilstander - hva innebærer “24/7 all year in all expected weather conditions” og “24/7 all year with exception for extreme weather conditions”?
  • Hva må et overvåkingssystem inneholde og hva kreves når en innretning må ta seg av overvåkingen «på egenhånd»?
  • Veiledning eller prinsipper for tilpasning av ytelseskrav for normalt ubemannede innretninger hvor faktisk tidsbehov ved eventuell evakuering tas hensyn til.
  • Status for NORSOK T-101 i forhold til regelverk med veiledning/NORSOK S-001 er noe usikker.

Mål

Målet med studien har vært å bidra til å øke kompetansen i næringen om risikoforhold og tilstand knyttet til havovervåking, samt å øke robustheten og dermed redusere sannsynligheten for feil-, fare- og ulykkessituasjoner knyttet til havovervåking.