Deler av rørledningssystemet går mellom innretninger på norsk sokkel og fra innretninger på sokkelen til landanlegg i Norge. I tillegg kommer eksportrørledningene som går til mottaksanlegg i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia.

Gasstransport

Gassco er operatør for nærmere 9000 kilometer rørledninger for transport av gass, og har ansvaret for og sikker drift av det norske gasstransportsystemet. Gassco utøver sitt operatørskap for rørledningssystemene på to måter:

  • Equinor ivaretar den daglige oppfølgingen av flere av systemene som TSP (Technical Service Provider); de leverer da tjenester og rapporter til Gassco.
  • Andre større rørledningssystemer, som for eksempel Norpipe, Vesterled og Polarled, følges opp direkte av Gassco, uten bruk av TSP.

Tilsynsaktiviteter

Våre tilsyn med denne del av virksomheten gjennomføres i form av revisjonsaktiviteter og møter der status på teknisk integritet samt videre planer for oppfølging av systemene, settes på dagsorden.

Vi har årlige møter og samarbeid med aktuelle sikkerhetsmyndigheter i mottaksland (Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia) og land som har sokkel som rørledningene krysser underveis (Danmark og Nederland).

Andre rørledninger

I tillegg til de store gasstransportsystemene som nevnt over, er det et omfattende nett av rørledninger på norsk sokkel. Det er for eksempel rørledninger for transport av olje og kondensat til landanlegg i Norge og Storbritannia.

I tillegg utgjør rørledninger mellom ulike olje- og gassfelt og rørledninger innenfor hvert enkelt felt en betydelig portefølje av systemer som er svært viktige for den enkelte virksomhet.

Vi erfarer at driftsbetingelser for interne feltrørledninger ofte er utfordrende, og krever et grundig oppfølgingsprogram fra operatøren for å ivareta og sikre teknisk integritet i hele levetiden.

Revisjoner

Vår oppfølging av denne type rørledninger følger samme mal som beskrevet over; en kombinasjon av revisjonsaktivteter med gitte tema eller områder, og møter med oppsummering av teknisk tilstand og utfordringer som operatøren jobber med.

Til sammen utgjør det norske nettverket med rørledninger for gass, olje og kondensat som Havtil har tilsynsansvar for, nærmere 18 000 kilometer.

Denne artikkelen er hentet fra Havtils årsrapport for 2023 til Energidepartementet. Hele årsrapporten kan du lese her: Årsrapport 2023: Havindustritilsynet