I løpet av årene 2020 til og med 2023 møttes NSOAFs arbeidsgruppe om helse, miljø og sikkerhet (NSOAF-HS&E), ledet av HSE UK (Health and Safety Executive), for å diskutere felles utfordringer for olje- og gassnæringen i sine respektive land. Utfordringer knyttet til sikker drift og vedlikehold av flyttbare innretninger etter fall i oljepris, lavere aktivitet og lønnsomhet i næringen ble valgt som tema for videre arbeid og oppfølging.

Dette dannet grunnlaget for en tilsynsserie i årene 2020-2022 om temaet “vedlikehold for sikker drift», med felles grunnlag og spørsmål, tilpasset det enkelte lands regelverk og språk. Tilsynene ble deretter gjennomført som en del av det enkeltes land ordinære tilsynsplan.

Fellesrapporten beskriver tilsynsserien og oppsummerer funn og læringspunkter. Funn fra tilsynene er presentert i rapporten som god eller dårlig praksis for å indikere forbedringspunkter og mulig erfaringsoverføring.

Formålet med denne internasjonale tilsynsserien var å sørge for at erfaringer om vedlikehold av flyttbare innretninger formidles til næringen og benyttes i Nordsjøen, på tvers av landegrensene. Det overordnede målet med tilsynsserien var å vurdere selskapenes mål og prioriteringer gjennom styring av storulykkesrisiko og vedlikehold for sikker drift i lys av kostnadsreduksjoner og omfattende effektiviseringsprogrammer.

Hovedfunn vil formidles til representanter fra alle parter i næringen. Rapporten publiseres på hjemmesiden til de deltakende organisasjonene.

Deltakende land og organisasjoner:

  • Norge: Petroleumstilsynet/Havindustritilsynet
  • Storbritannia: Health and Safety Executive
  • Tyskland: LBEG Lower Saxony
  • Irland: Commission for Regulation of Utilities
  • Nederland: State Supervision of Mines
  • Danmark: Danish Working Environment Authority
  • Canada: Canada-Newfoundland & Labrador Offshore Petroleum Board