På Innovasjonsdagen 6. mars møttes representanter fra myndigheter, akademia og ulike industrier for å få innspill til hvordan ny teknologi og innovasjon kan forbedre sikkerhet og arbeidsmiljø, øke verdiskapning og bidra til å redusere klimautslipp.

- Vi skal ha et høyt sikkerhetsnivå og godt arbeidsmiljø, ikke bare i petroleumsvirksomheten, men også innen fornybar energiproduksjon og CO2-transport og lagring. For å lykkes med dette er innovasjon og teknologiutvikling avgjørende, sa Finn Carlsen, fagdirektør i Havtil, i sin innledning.

- Industrien, og spesielt petroleumsindustrien, har jobbet med risiko og risikoforståelse på en svært god måte i mange år. Ny teknologi som KI representerer nå nye utfordringer. Da er det viktig å forstå risikoene og jobbe med å finne forsvarlige løsninger.

Ansvarlig og forsvarlig

- Vi har klare forventninger om at aktørene innenfor petroleumsnæringen og de nye næringene følger opp den pågående utviklingen innen KI. De må kunne forstå risikobildet og hva det betyr for løsningene de tar i bruk.

- De som har ansvaret for å bruke KI, har også behov for å forstå hva som er forsvarlig bruk av KI, understreket Carlsen, og trakk fram den norske samarbeidsmodellen som sentral i dette arbeidet.

- Samarbeidet mellom bedrifter og ansatte om å finne gode løsninger og forstå konsekvensene, er helt avgjørende for å lykkes med forsvarlig bruk av KI.

Ressurs og risiko

Linn Iren Vestly Bergh leder Havtils oppfølging av næringens arbeid med KI. Hun presenterte utviklingstrekkene som Havtil ser og hvilke forhold som er viktige for å følge opp komplekse KI-systemer.

Også Bergh understreket at forsvarlig KI forutsetter at den ansvarlige parten forstår, har oversikt over og aktivt følger opp risikoen ved utvikling og bruk av KI.

- Fremover vil det handle mindre om hvorvidt vi skal ta i bruk denne teknologien, men mer om hvordan vi gjør det på en forsvarlig måte. KI kan være en ressurs for næringen og bidra til å redusere risiko, gjennom bedre beslutningsstøtte og ved å redusere fysisk og manuelt krevende oppgaver. Bruk av KI medfører samtidig noen utfordringer som det er viktig å ha kunnskap om.

Regulering

Havtil følger med på de nasjonale og internasjonale tilnærmingene til å regulere KI, og de foreløpige vurderingene er at det teknologinøytrale og funksjonelle HMS-regelverket håndterer KI. Det er samtidig viktig at standardene, som regelverket viser til, utvikles ut fra behovene knyttet til innføring og bruk av KI.

Se video fra alle innleggene på Innovasjonsdagen:

Ansvarlig bruk av KI

Innledning ved Finn Carlsen, Havtil

Havtils tilnærming til ansvarlig bruk av KI

Linn Iren Vestly Bergh, Havtil

Troverdige KI løsninger

Frank Børre Pedersen, VP and Programme Director, DNV

Kunstig intelligens – muligheter og utfordringer

Tom Ryen, leder, institutt for data- og elektroteknologi, UiS

 

KI for autonome skip: utfordringer og muligheter

Brian Murray, forsker, Sintef

Menneskelige faktorer og KI

Prof.dr. Elena Parmiggiani, NTNU 

Fra data til handling: Forsvarlige helsetjenester med KI

Helga Maria Brøgger, spesialist i radiologi og seniorforsker, DNV 

Regulering som tilrettelegger for ansvarlig bruk av KI

Invtervju med Torleif Husebø, fagleder prosessintegritet i Havtil, Alex Moltzau, Senior AI Policy Advisor, NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium) og Nikolai Brøvig, partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

OG21: Trusler og muligheter knyttet til KI

Gunnar H. Lille, direktør, OG21

Case: Risk-informed Artificial Intelligence for Autonomous Subsea Pipeline Inspection

Rialda Spahic, Sr Analyst Digital, Responsible AI, Equinor

Case: KI – venn eller fiende?

Andreas Grefsrud, consulting director og Racin Gudmestad, sr. Cyber security consultant, Sopra Steria

Rask forandring, varige verdier: Hvordan tar vi vare på grunnmuren i den kunstige intelligensens tidsalder?

Henrik Syse, filosof, forfatter og forsker ved The Peace Research Institute Oslo (PRIO)