Trussel- og risikovurderingene er viktige å ta hensyn til både for myndighetene og selskapene.

Etterretningstjenesten – Fokus 2024

Etterretningstjenesten er Norges utenlands etterretningstjeneste. Tjenesten er underlagt forsvarssjefen, men arbeidet omfatter både sivile og militære problemstillinger. 

E-tjenestens hovedoppgaver er å varsle om ytre trusler mot Norge og prioriterte norske interesser, støtte Forsvaret og forsvarsallianser Norge deltar i og understøtte politiske beslutningsprosesser med informasjon av spesiell interesse for norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. 

I den årlige trusselvurderingen «FOKUS» gir Etterretningstjenesten en analyse av status og ventet utvikling innenfor tematiske og geografiske områder som tjenesten vurderer som særlig relevant for norsk sikkerhet og nasjonale interesser.

Les rapporten her: Fokus 2024

PST - Nasjonal trusselvurdering 2024

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er Norges nasjonale innenlands etterretnings- og sikkerhetstjeneste, underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. PST har som oppgave å forebygge og etterforske alvorlig kriminalitet mot nasjonens sikkerhet.  

PST identifiserer og vurderer trusler knyttet til etterretning, sabotasje, spredning av masseødeleggelsesvåpen, terror og ekstremisme. Vurderingene skal bidra i utformingen av politikk og støtte politiske beslutningsprosesser. 

PSTs årlige, nasjonale trusselvurdering er en analyse av ventet utvikling innenfor PSTs ansvarsområde, som terror, spionasje og trusler mot myndighetspersoner.

Les rapporten her: Nasjonal trusselvurdering 2024

NSM – Risiko 2024

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges direktorat for forebyggende nasjonal sikkerhet. Direktoratet gir råd om og gjennomfører tilsyn og andre kontrollaktiviteter på sivil og militær side knyttet til sikring av informasjon, systemer, objekter og infrastruktur av nasjonal betydning. NSM har også et nasjonalt ansvar for å avdekke, varsle og koordinere håndtering av alvorlige IKT-angrep. 

I sin rapport vurderer NSM risikoen for at samfunnet blir rammet av tilsiktede handlinger som kan skade viktige samfunnsinteresser.

Les rapporten her: Risiko 2024

Petroleumssektoren

Russlands krig mot Ukraina har medført økt oppmerksomhet om både trusselbildet for petroleumssektoren, energisikkerhet i Europa og viktigheten av sikker drift på norsk sokkel. 

Norge gir et viktig bidrag i dagens situasjon ved å opprettholde høy produksjon av olje og gass gjennom fortsatt høy regularitet i leveransekjeden.

Havtil understreker at det er en tett kobling mellom sikkerhet og høy regularitet. 

Les mer om Havtils ansvar innenfor samfunnssikkerhet, sikring og beredskap.