Aktørar som ønskjer å delta i petroleumsverksemda på norsk sokkel som rettshavar eller operatør, skal bidra til auka verdiskaping. Selskapa må ha HMS-kompetanse som bidreg til å styrke tryggleiken på norsk sokkel. Det er Havtil og Sokkeldirektoratet (Sodir) som vurderer nye aktørar på vegne av sine overordna departement.

Kva vert vurdert?

For å bli prekvalifisert, må selskapa vise at dei kan bidra til auka verdiskaping, og at dei har HMS-kompetanse som bidrar til å styrke sikkerheita. Dei må mellom anna dokumentere at dei har:

  • Kompetanse og kapasitet innan HMS
  • Tilstrekkelege styringssystem
  • Finansiell styrke (vert vurdert av Sodir og Finansdepartementet)

Både Havtil og Sodir brukar følgjande evalueringsskjema som eit hjelpemiddel i prosessen med å vurdere nye aktørar.

Kompetanse og kapasitet

Eit sentralt krav i petroleumslova er at selskapa skal ha nødvendig kompetanse og organisasjon i Noreg. Gjennom å vere ein del av eit norsk fagmiljø vil selskapa både kunne bidra til – og hauste – unike erfaringar frå norsk kontinentalsokkel.  

Rettshavarane må ha ei minimumsbemanning på åtte-ni personar med teknisk fagkompetanse innan relevante fagfelt for å kunne evaluere, forstå og følgje opp aktivitetar i eit utvinningsløyve.

Relevante fagfelt:

  • Geologi og geofysikk
  • Reservoarteknikk
  • Produksjonsteknologi og annan relevant teknologi
  • Helse, miljø og sikkerheit

Operatørar må ha ein organisasjon i Noreg ut over dette som kan ta hand om dei oppgåvene som selskapet til ei kvar tid har. Det ligg store utfordringar i å gå frå å vere rettshavar til å bli operatør, der både ytterlegare kompetanse og kapasitet må vere på plass for å kunna handtere oppgåvene på forsvarleg vis.

Førehandsvurdering

Formålet med prekvalifiseringsordninga er å bidra til føreseielegheit for nye selskap som vil inn på norsk sokkel. Med prekvalifiseringa får selskapet ei førehandsvurdering av om det er eigna for norsk sokkel.

Endeleg vurdering skjer når selskapet skal inn i eit utvinningsløyve, enten gjennom tildeling i konsesjonsrundar eller overdraging av eigarskap.

Sikkerhetsmyndigheitene, ved Havtil og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, gir sine faglege vurderingar til Energidepartementet. Søknadar om prekvalifisering vert avgjort av Energidepartementet.

Kva er ein rettshavar?

Ein rettshavar er eit selskap som har eit utvinningsløyve tildelt under petroleumsloven. Det er som regel fleire rettshavarar i eit utvinningsløyve, men bare ein av rettshavarane utpeikast som operatør. Alle rettshavarane pliktar å bidra aktivt i utvinningsløyvet, mellom anna ved å påse at operatøren har god styring på aktivitetane.

Kva er ein operatør?

Operatøren er den som på alle rettshavarane sine vegne, står for den daglege leiinga av aktivitetane i utvinningsløyvet. Det er operatøren som har det overordna ansvaret for at verksemda deira er forsvarleg og i samsvar med regelverket. Operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for seg, etterlever krava i HMS-regelverket.