I perioden 2019 og 2020 har Petroleumstilsynet (Ptil) i en rekke tilsynsaktiviteter pekt på mangler ved Equinors styring av bemanning og kompetanse i virksomheten på norsk sokkel (UPN).

Begrunnelse for pålegget

Summen av observasjoner gjør at vi er bekymret for konsekvensene for arbeidshelse, sikker drift og evnen til å håndtere feil-, fare- og ulykkessituasjoner på Equinors innretninger.

Equinor har ikke vist at det er etablert interne krav for hva som er akseptabelt nivå for bruk av utvidet oppholdsperiode.

Vi mener videre at Equinors bruk av utvidet oppholdsperiode ikke er i overenstemmelse med regelverket.

Våre tilsynsaktiviteter har, i perioden fra 2019 til 2020 avdekket en utstrakt bruk av arbeid ut over alminnelig arbeidstid og overtidsarbeid over flere år. I stor grad er dette knyttet til utvidete oppholdsperioder/ekstrautkall.

Våre tilsyn har også vist at bruken har vært økende. Equinor har redusert grunnbemanningen på innretningene som følge av prosjektet «Driftsbemanning 2016-19», og det følger av driftsmodellen at ressursbehovet for å dekke aktiviteter utover normal drift skal sikres gjennom Offshore fagsenter (OFS).

Våre tilsynsaktiviteter har pekt på at utvidet oppholdsperiode jevnlig blir brukt fordi det har vært vanskelig å få nødvendige ressurser fra OFS. Utvidet oppholdsperioder blir også brukt for å dekke ressursbehov ved planlagte revisjonsstanser og sykefravær. Resultatene fra våre tilsynsaktiviteter tyder på at det er et vedvarende behov for økt kapasitet som må dekkes gjennom bruk av utvidet oppholdsperiode.

Etter en helhetsvurdering av omfanget og regelmessigheten i bruken av utvidede oppholdsperioder, er det vår vurdering at utvidede oppholdsperioder brukes på en måte som er i strid med rammeforskriften § 42 andre ledd.

Pålegg

På bakgrunn av dette har vi gitt Equinor følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak og styringsforskriften § 8 om interne krav pålegger vi Equinor, med utgangspunkt i at krav i styringsforskriften §14 om bemanning og kompetanse og aktivitetsforskriften § 33 om tilrettelegging av arbeid skal oppfylles, å etablere konkrete krav for hva som er et akseptabelt nivå for bruk av utvidet oppholdsperiode ut over 14 dager, på individ og innretningsnivå jf. rammeforskriften § 42 om oppholdsperioder.

Fristen for å etterkomme pålegget er 30.6.2021.

Vi har bedt Equinor om å gjøre vedtaket kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Vi har også bedt Equinor om informasjon om hvordan det sikres at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte gis anledning til å medvirke i arbeidet med å etterkomme pålegget.