Tilsynet ble gjennomført i perioden mars – april 2024.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at Vinde, ved innleie av arbeidstakere, oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven.

Resultat

Vi identifiserte ett avvik under tilsynet knyttet til rutiner for å sikre lovlig innleie. Vi identifiserte også ett forbedringspunkt knyttet til drøfting av praktisering om krav til likebehandling.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Vinde innen 17. juni redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.