Tilsynet ble gjennomført den 7. februar 2024.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at IKM Testing ved innleie av arbeidstakere oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven.

Resultat

Vi identifiserte ett avvik i tilsynet, som omhandlet rutine for å sikre lovlig innleie.

Det ble ikke identifisert forbedringspunkter.

Hva skjer videre?

Vi har bedt IKM Testing innen 12. april 2024 redegjøre for oss hvordan avviket vil bli håndtert.