• Pålegget ble varslet 13. mars 2024 og gitt 5. april 2024.

Vi gjennomførte tilsynet i perioden 23. til 26. januar 2024.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Equinor sin styring og oppfølging av kran og løfteoperasjoner, inkludert boreområdet, og arbeid i høyden er i henhold til selskapets og myndighetens krav. Dette slik at sannsynligheten for feil blir redusert.

Resultat

Vi identifiserte fem avvik under tilsynet. Disse gjaldt:

  • Slangestasjoner for bunkring
  • Montering og demontering av søyleluker
  • Vedlikehold av offshorekran
  • Vedlikehold av lasteområder
  • Traverskran i lagerkontainer for løftenipler

Oppfølging av avvik

Vi verifiserte også hvordan Equinor har håndtert tidligere påviste avvik og pålegg. Følgende avvik har vi funnet at ikke er håndtert i tråd med aktørens tilbakemelding:

Pålegg

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling, andre ledd første punktum, jf. tredje ledd, pålegges Equinor å:

  • Identifisere tiltak for å korrigere avvikene knyttet til materialhåndtering, løfteoperasjoner og vedlikehold på Snorre A, jf. rapporten punkt 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3 og 5.1.4.
  • Identifisere og sette i verk nødvendige kompenserende tiltak for å opprettholde et forsvarlig helse-, miljø og sikkerhetsnivå inntil avvikene er korrigert.
  • Utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for å korrigere avvikene, jf. pålegget kulepunkt 1. Planen skal også beskrive de kompenserende tiltakene som er satt i verk, jf. pålegget kulepunkt 2.

Hva skjer videre?

Fristen for å etterkomme pålegget er 12. juni i år.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet. I tillegg skal Equinor innen 14. juni i år gi Havtil en presentasjon av planen for korrigering av avvik, samt av de iverksatte kompenserende tiltakene.