Tilsynet ble gjennomført i perioden 26. oktober – 1. november 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at integritet av konstruksjoner og maritime systemer blir ivaretatt i henhold til krav i HMS-regelverket.

Resultat

Vi identifiserte ett avvik knyttet til at operasjonelle tiltak er avsluttet før verifikasjon er fullført.

Videre identifiserte vi fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Uoverensstemmelse mellom styrende dokumentasjon og driftspraksis
  • Manglende indikasjon av åpen/lukket posisjon av ballastventiler   
  • Åpne-, og lukketider for vanntette dører
  • To vanntette dører står åpne i normal drift

Hva skjer nå?

Vi har bedt Vår Energi om å redegjøre for oss hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de identifiserte forbedringspunktene. Svarfrist er satt til 15. januar 2024.