Tilsynet ble gjennomført perioden 5. til 16. desember 2022.

Mål

Målet for tilsynet var å skaffe oppdatert informasjon om status for Vår Energi sin håndtering av våre observasjoner etter tilsynet med styring av storulykkerisiko og barrierer som ble gjennomført i forbindelse med søknad om levetidsforlengelse for Balder FPU i 2019.

Resultat

Vi identifiserte to avvik fra regelverket. Disse gjaldt:

  • Underlag for styring av storulykkerisiko
  • Brann- og eksplosjonsmotstand

Videre identifiserte vi to forbedringspunkter. Disse gjaldt:

  • Kapasitet i fagdisiplinen teknisk sikkerhet
  • Oppfølging av nødavstengningsventiler

Hva skjer videre?

Vi har bedt Vår Energi om å redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble identifisert. Frist  for dette er satt til 24. februar 2023.