• Tilsynet ble gjennomført 21. april 2023.
 • Pålegget ble varslet 12. juni 2023.
 • Pålegget ble gitt 30. juni 2023.

Bakgrunn

I løpet av 2020 og 2021 førte vi et reaktivt markedstilsyn med Proserv og deres gass-boosterpumper. Proserv har tidligere bekreftet overfor oss at den tekniske dokumentasjonen, herunder bruksanvisning, skal være gjennomgått og brakt i samsvar med kravene i relevant regelverk. Proserv har også påpekt at de ville styrke sin kompetanse innen regelverket og jobbe med å sikre god intern kvalitetskontroll.

Mål

Målet med markedstilsynet var å følge opp hvordan Proserv har iverksatt korrigerende tiltak i henhold til oversendt plan i 2020 og sikret at både produkter og nødvendig dokumentasjonen er i samsvar med krav i relevant regelverk.

Resultat

Tilsynet identifiserte seks brudd på regelverket, samt ett forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt.

Avvikene gjaldt:

 • Mangelfull oppfyllelse av krav til vern mot skade på liv og helse
 • Sikkerhetsventil som ikke oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav
 • Manometre som ikke oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav
 • Informasjon i bruksanvisning
 • Merking
 • Samsvarserklæring

Forbedringspunktet gjaldt et forhold knyttet til:

 • Samsvarserklæring

Pålegg

På bakgrunn av dette har vi gitt følgende pålegg til Proserv:

Med hjemmel i forskrift om maskiner § 15 om tilsyn m.m. og forskrift om trykkpåkjent utstyr § 40 om tilsyn, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 første ledd og petroleumsloven § 10-3 første ledd, pålegger vi Proserv Norge AS å:

 1. Bringe omtalt gassbooster pumpe med tilhørende dokumentasjon i samsvar med vedlegg 1 i forskrift om maskiner. Dette gjelder alle gassbooster pumper med tilsvarende mangler som Proserv har brakt i omsetning i Norge, Jf. forskrift om maskiner § 5 om konstruksjon og bygging av maskiner.
 2. Dokumentere ved hjelp av et teknisk kontrollorgan, utpekt etter forskrift om trykkpåkjent utstyr, at sikkerhetsventiler og manometre, montert på gassboosterpumper som allerede er brakt i omsetning, oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav nevnt i vedlegg 1 i forskrift om trykkpåkjent utstyr. Dette gjelder også andre trykkpåkjente komponenter som f.eks. trykkbrytere der forskrift om trykkpåkjent utstyr kommer til anvendelse.
 3. Sikre at nye gassboosterpumper produseres med trykkpåkjente komponenter som er i henhold til definisjoner i forskrift om trykkpåkjent utstyr, Jf. forskrift om trykkpåkjent utstyr § 13 om produsentens forpliktelser, nr. 1., jf. § 8 om sikkerhetstilbehør og trykkpåkjent tilbehør som skal oppfylle grunnleggende sikkerhetskrav.

Fristen for å etterkomme pålegget er 1. november 2023. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.