Markedsovervåking er en plikt som påhviler de nasjonale myndighetene for sikre at kun trygge produkter gjøres tilgjengelig i Norge. Hensikten er å føre tilsyn med produkter omfattet av harmonisert vareregelverk, for å påse at det kun er produkter som oppfyller gjeldende regelverk som omsettes i det indre EU/EØS-markedet. 
 
Markedstilsyn defineres i forordning (EF) nr. 765/2008, gjennomført i EØS-vareloven, som «(…) den virksomhet som utføres, og tiltak som treffes av offentlige myndigheter for å sikre at varer er i samsvar med krav som er fastsatt i harmonisert EØS-regelverk, og at varer ikke setter helse, sikkerhet eller andre forhold vedrørende vern av samfunnsinteresser i fare.» 

Hvordan gjennomføres markedstilsyn?

Vi gjennomfører markedstilsyn både proaktivt og reaktivt. Et proaktivt markedstilsyn er en planlagt tilnærming hvor vi undersøker om produkter som er gjort tilgjengelig på markedet er i henhold til produktregelverket.  
 
Et reaktivt markedstilsyn gjennomføres hovedsakelig basert på en hendelse eller mistanke om at produktet ikke er i henhold til lovkravene. 
 
Ved eventuelle funn kan forskjellige virkemidler brukes, både ulovfestede som for eksempel møter, og lovfestede som for eksempel forbud mot import, tilbaketrekking og tilbakekalling av produkter. 
 
Les også: Tilsyn med varer (regjeringen.no) 

Havtil som markedstilsynsmyndighet 

Vi har ansvar for tilsyn etter følgende produktforskrifter for produkter til bruk i petroleumsvirksomheten på landanlegg og permanent plasserte innretninger til havs: 

Vi har gjennomført en rekke markedstilsyn med hjemmel i ovenfor nevnte forskriftene. Alle tilsynene publiseres på havtil.no under tilsynsrapporter.