Tilsynet ble gjennomført 30. og 31. mai 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å få bekreftet at Gassco, med Equinor som teknisk driftsansvarlig, ivaretar kravene til robust beredskap, kapasitet og kompetanse inkludert krav til, og gjennomføring av trening og øvelser. Videre at tilstandskontroll og vedlikehold av beredskapsutstyr og sikkerhetsskilting, blir ivaretatt i henhold til regelverkskrav på Kårstø.

Resultat

Det ble under tilsynet identifisert fem forbedringspunkter knyttet til:

  • Samtrening med innleide selskap – ISO og andre – blir ikke systematisk gjennomført, inkludert trening og øving på redning i høyden og redning fra tank
  • Førstehjelpskompetanse hos innleide selskapers personell – uklare krav og rutiner
  • Sikkerhetsskilt i fabrikk- og uteområdet var slitte og uleselige
  • Prosedyre for vedlikehold av brannmannsbekledning – vedlikehold, impregnering, reparasjon, utskifting og kontroll
  • Skilting og merking av rømningsveier til mønstringsplass – få skilt som viser retning og vei til mønstringsplasser og utgangsporter

Hva skjer nå?

Vi har bedt Gassco gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble identifisert. Svarfrist er satt til 25. august 2023.