• Tilsynet ble gjennomført i perioden 27. til 30. mars 2023.
  • Varsel om pålegg ble sendt 6. juni 2023.
  • Pålegget ble gitt 22. juni 2023.

Bakgrunn

I juni 2021 førte vi tilsyn med Equinor rettet mot deres styring og sikring av fullt forsvarlig organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, samt forebygging av muskel- og skjelettplager for eget personell på Mongstadanlegget.

Dette tilsynet identifiserte fem avvik knyttet til:

  • Analyse av arbeidsmiljøet
  • Planlegging og tiltak
  • Kontinuerlig forbedring
  • Opplæring og informasjon om helserisiko i arbeidsmiljøet
  • Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Mål

Målet med tilsynet i 2023 var å verifisere at avvikene fra tilsynet i 2021 var korrigert. 

Resultat

Oppfølgingstilsynet viste at deler av avvikene som er knyttet til styring av organisatorisk og psykososial arbeidsmiljørisiko ikke er håndtert i tråd med Equinors tilbakemeldinger til oss.

Pålegg

Oppfølgingstilsynet viste at det fremdeles var avvik som ikke var korrigert. Vi har derfor gitt Equinor følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. rammeforskriften § 23 om generelle krav til materiale og opplysninger, styringsforskriften § 11 om beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier, § 16 om generelle krav til analyser og § 18 om analyse av arbeidsmiljø, teknisk og operasjonell forskrift § 47 om psykososiale forhold og § 55 om planlegging, 2. ledd, pålegger vi Equinor Mongstad å

  1. legge frem en plan for hvordan Equinor Mongstad bruker denne (den forbedrede) metoden for å sikre styring av organisatorisk og psykososial risiko på Mongstad.
  2. dokumentere at bruk av (forbedret) metode for kartlegging av organisatorisk og psykososial risiko er anvendt på gruppenivå/enhetsnivå.

jf. rapportens kapittel 4.1.2.

Fristen for å etterkomme pålegget er pålegget er 31.1.2024 for første punkt og 1.10.2024 for andre punkt. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.