Tilsynet ble gjennomført i perioden 20. til 28. januar 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at selskapets systemer for styring av helserisiko i arbeidsmiljøet, inkludert kapasitet og kompetanse og arbeidstakermedvirkning samsvarte med krav i regelverket. Tilsynet rettet seg mot styring av arbeidsmiljø i driftsfase, og inkluderte ikke styring av prosjekt og personell som var om bord i forbindelse med ferdigstillelse av prosessanlegget.

Resultat

Vi identifiserte fem avvik knyttet til:

  • Oversikt over arbeidsmiljørisiko og framstilling av analyser
  • Oppfølging av støy
  • Oppfølging av kjemisk helsefare
  • Personlig verneutstyr
  • Arbeidsmiljøutvalg

I tillegg identifiserte vi tre forbedringspunkt knyttet til:

  • Prosedyrer og systemer innen arbeidsmiljø
  • Kompetanse
  • Arbeidstid

Hva skjer nå?

Vi har bedt Repsol innen 24. mars 2022 å redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.