Tilsynet ble gjennomført den 21. januar 2022.

Bakgrunn

LOTOS er rettighetshaver i utvinningstillatelser som skal levere plan for utvikling og drift (PUD) i 2022. Rettighetshaver har ansvar i å sikre at prosjektene som gjennomføres er i tråd med regelverket og har et høyt nivå på helse, miljø og sikkerhet. Bakgrunn for tilsynet er tilretteleggerrollen, herunder påseplikten, og rettighetshavernes selvstendige ansvar. 
Vi ønsket å undersøke hvordan LOTOS, som ansvarlig rettighetshaver, har vurdert operatørens arbeid med utvikling og anbefaling av løsninger i utvinningstillatelsene de er involvert i. I tillegg til å se på hvilket arbeid de har gjennomført og planlegger å gjennomføre på dette området.

Mål

Målet var å se hvordan LOTOS ivaretar sitt ansvar i forkant av forestående PUDer, og hvordan de som rettighetshaver har sikret at beslutningene som tas med henblikk på valg av konsepter og videreføring er tatt på et tilstrekkelig grunnlag, sett i lys av HMS-regelverket. Dette inngår som en del av vårt underlag i forkant av behandling av PUDer. 

Resultat

Det ble ikke identifisert verken avvik eller forbedringspunkt under tilsynet.