Tilsynet ble gjennomført i perioden 16.9 – 21.9.2022. Luftfartstilsynet (Ltil) deltok på tilsynet og bistod i revisjonen av helikopterdekket.

Mål

Målet med tilsynet var å sikre at de ansvarlige gjennomfører et systematisk arbeid for å redusere risikoen forbundet med helikopteroperasjoner på Floatel International sine innretninger til havs. I tillegg ønsket vi å verifisere styring med helikopterdekkoperasjoner om bord på Floatel Superior. I tilsynet verifiserte vi også at gitte pålegg og påviste avvik knyttet til beredskap var håndtert i samsvar med tilbakemeldinger som er mottatt.

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkter knyttet til beredskap.

Luftfartstilsynet (LT), som var vår bistandsetat for tilsynet med helikopteroperasjoner, identifiserte avvik og forbedringstiltak. 

Hva skjer videre

Vi har bedt Floatel International melde tilbake til oss hvordan de vil håndtere avvikene. Svarfrist er satt til 4. november 2022.