Tilsynet ble gjennomført 4. og 5. mai 2022.

Bakgrunn

Petroleumstilsynet gransket i perioden september 2020 til og med april 2021 årsakene til utfordringene med ferdigstilling av skrog og utstyr på Johan Castberg.

Granskingen identifiserte avvik knyttet til risikoreduksjon, styring av prosjektgjennomføring, kvalifisering og oppfølging av kontraktøren og bruk av erfaringer for dimensjonering av egen oppfølging.

På bakgrunn av granskingen påla vi Equinor å gjennomgå sine systemer for risikoidentifikasjon i kritiske leveranser og dimensjonering av oppfølging av leverandører i sine prosjekter og iverksette nødvendige tiltak.

I Equinors egen gjennomgang gis det anbefalinger for læring knyttet til prekvalifisering og evaluering av tilbydere, oppfølging på byggeplass, rekruttering, dimensjonering og teamutvikling, og risikostyring.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere Equinors gjennomføring av tiltak i styringen av prosjekter og å belyse i hvilken grad og hvordan tiltakene forbedrer styringen med prosjektgjennomføring blant annet endringer i styringssystemet for risikostyring i prosjekter, endringer i prosjektstyringssystemet knyttet til ressursallokering, oppfølging på byggeplass mv.

Videre ville vi belyse endringer i styringssystemet for kvalifisering og evaluering av tilbydere. Vi ville og se på Project Development Centers rolle for støtte til prosjekter og Læringsforum for prosjekter.

I tilsynet verifiserte vi om tidligere gitt pålegg og påviste avvik har blitt håndtert i samsvar med selskapets tidligere tilbakemelding til oss.

Resultat

Tilsynet identifiserte ingen avvik eller forbedringspunkt.