Tilsynet med Equinor FLX og Statfjord A ble gjennomført i perioden fra 21. til 30. juni 2022 og identifiserte alvorlige brudd på regelverket.

Rapporten fra tilsynet er under utarbeidelse, men vi mener det er nødvendig med umiddelbar håndtering av deler av de forholdene som vi observerte.

Tilsynet vårt avdekket at det er store ulikheter i oppfatningen om beslutningsgrunnlaget for prioriteringer og den tekniske tilstanden på innretningen mellom Equinor FLX/landorganisasjonen og personell på Statfjord A.

Som en del av tilsynet ble det gjennomført et møte hos Ptil 5. juli 2022, med gjennomganger fra Equinor FLX om sikkerhetsnivå og robustgjøringsprosesser. Denne gjennomgangen, supplert med beskrivelser av prosesser og forhold om bord, styrket inntrykket vårt av at Equinor FLX/landorganisasjonen ikke har forankret sine vurderinger og prioriteringer på den nødvendige kunnskap om tekniske og organisatoriske forhold på Statfjord A.

Faktagrunnlag for beslutninger må basere seg på de eksisterende forhold og den reelle utforming og tekniske tilstand på innretningen.

Etter styringsforskriften § 6 skal styring av helse, miljø og sikkerhet omfatte de aktivitetene, ressursene, prosessene og den organisasjonen som er nødvendig for å sikre forsvarlig virksomhet og kontinuerlig forbedring, jf. rammeforskriften § 17.

Mangler i beslutningsgrunnlag medfører at planer for gjennomføring av oppgaver på Statfjord A ikke har tilstrekkelig modenhet. Videre ser vi at ved utføring av oppgavene så krever de reelle tekniske og organisatoriske forholdene ombord bruk av kompenserende tiltak og behov for tilleggsressurser eller omprioritering av aktiviteter.

På bakgrunn av dette har Ptil nå gitt Equinor følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, pålegges Equinor å:

  • Verifisere at de forutsetninger som ligger til grunn for sikker drift av Statfjord A er gyldige ved å sikre at relevante fagfolk og brukergrupper med anleggsspesifikk kompetanse involveres, slik at informasjon om organisatoriske, tekniske og sikkerhetsmessige utfordringer på Statfjord A ligger til grunn for vurderinger og beslutninger, jf styringsforskriften § 11 om beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier og styringsforskriften § 15 om informasjon for å sikre at problemstillinger som angår helse, miljø og sikkerhet er allsidig og tilstrekkelig belyst, gjennom å innhente, bearbeide og formidle nødvendig informasjon til relevante brukere før det treffes beslutninger.
  • Vurdere og beskrive hvordan robustgjøringstiltak og utbedring av barrieresvekkelser prioriteres på Statfjord A i kombinasjon med andre aktiviteter samt hvilke ressurser dette krever jf styringsforskriften § 12 om planlegging slik at planene ivaretar hensynet til helse, miljø og sikkerhet og at ressursene som er nødvendige for å utføre de planlagte aktivitetene, er til rådighet for prosjekt- og driftsorganisasjon.

Vi har gitt Equinor frist til 30. september 2022 med å etterkomme pålegget.