Tilsynet ble gjennomført 10. og 11. mai 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Aker BP og brønnintervensjonsentreprenørene Schlumberger og Stimwell gjennom alliansemodellen etterlever regelverkskrav under planlegging og gjennomføring av brønnintervensjonsaktiviteter, inkludert identifisering og håndtering av risiko.

Vi ville også verifisere hvordan Aker BP sikrer involvering av kontraktørene, og at arbeidsmiljø, brønnintegritet og sikkerhet ved gjennomføring av intervensjonsaktiviteter på en eller flere av de normalt ubemannede innretningene (NUI) der det er pågående brønnintervensjonsaktivitet ble ivaretatt på en robust måte.

I tillegg fulgte vi opp at det er tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i planleggings- og gjennomføringsfasene for brønnintervensjoner, og at krav om arbeidstid, nattarbeid og total arbeidsbelastning for alle alliansepartnere var ivaretatt.

Resultat

I tilsynet identifiserte vi to avvik og fire forbedringspunkt.

Avvikene omfattet:

  • Manglende trening og øvelser på samhandling mellom NUI og fartøy
  • Mangelfull styring og oppfølging av arbeidstid

Forbedringspunktene omfattet:

  • Arbeidstidsordning for personell som arbeider på NUI
  • Mangelfull konkretisering av krav
  • Mangelfulle krav til brønnkontrollkompetanse i styringssystemet
  • Mangelfull kartlegging og analyse av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø på NUI

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP innen 16. september 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.