Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 19. til 23. oktober 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Vår Energi etterlever tekniske, operasjonelle og organisatoriske regelverkskrav for elektriske anlegg med tilknyttede anlegg. I denne tilsynsaktiviteten la vi spesielt vekt på selskapets oppfølging av tidligere pålegg og avvik innenfor fagområdet elektriske anlegg med tilhørende systemer.

Resultat

Vårt inntrykk var at Vår Energi har tatt flere grep innenfor flere av temaene i dette tilsynet, og at dette synliggjøres gjennom arbeidspraksis og installasjonene om bord. Vi fikk også inntrykk av at selskapet har forbedret sin tilnærming til håndtering av svekkelser som identifiseres.

Imidlertid ble det registrert at det enda foreligger flere forhold med mangler, og det ble avdekket et alvorlig avvik knyttet til tennkildeutkobling.

Det ble i etterkant av tilsynet avholdt et møte mellom Ptil og Vår Energi, 4.11.2020, angående tiltak selskapet hadde iverksatt for å korrigere avvik knyttet til tennkildeutkobling. Selskapet presenterte hvordan de systematisk hadde gjennomgått nødavstengingssystemet (ESD) for å redusere usikkerheten ved dette systemets funksjonalitet og evne til å utføre sine påkrevde aksjoner. Det ble også presentert identifiserte svekkelser som følge av selskapets gjennomgang, og korrektive tiltak som var iverksatt. Inntrykket var at selskapet har hatt en proaktiv og systematisk tilnærming for å sikre ESD-systemets funksjonalitet etter at vi identifiserte svekkelsene beskrevet nærmere i punkt 5.1.1. i rapporten.

Alle observasjoner gjort under tilsynet er basert på stikkprøver og gir dermed ikke nødvendigvis et fullstendig bilde. Det ble registrert at selskapet hadde en proaktiv tilnærming til observasjoner, og iverksatte korrigering av flere observasjoner mens aktiviteten pågikk om bord. Vi viser til rapportens kapittel 5 når det gjelder beskrivelse av avvik.

Oppfølging av tidligere avvik

I tråd med innhold i varsel om tilsyn har vi verifisert hvordan aktøren har håndtert enkelte deler av tidligere utstedte pålegg, påviste avvik og forbedringspunkter som del av dette tilsynet. Dette var knyttet til rapport etter tilsyn med elektriske anlegg på Goliat FPSO av 22.10.2015, rapport etter tilsyn med Eni Norge om elsikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggene Goliat FPSO av 31.10.2017 og rapport etter driftstilsyn med elektriske anlegg på Goliat FPSO av 29.11.2018. Omfanget av disse rapportene er stort, og våre verifikasjoner ble utført basert på stikkprøvekontroll.

Våre stikkprøver avdekket at selskapet ikke har korrigert alle tidligere påpekte avvik som forventet. Det var imidlertid vårt inntrykk at selskapet har hatt intensjon om å korrigere alle avvik, men at selskapet har hatt utfordringer med at avvikene har både vært omfattende og komplekse.

Avvik

Tilsynet identifiserte avvik innenfor følgende områder:

  • Tennkildeutkobling
  • Overtrykksbeskyttelse av rom
  • Portabelt ikke-elektrisk utstyr
  • Avviksbehandling
  • Oppfølging av elektriske installasjoner
  • Vedlikehold av elektriske anlegg og installasjoner
  • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Tekniske driftsdokumenter

Hva skjer nå?

Vi har bedt Vår Energi gi oss en redegjørelse hvordan avvikene vil bli håndtert. Fristen for dette er satt til 22. februar 2021.