• Tilsynet ble gjennomført i mai og juni 2021.
  • Varsel om pålegg ble sendt til Rwoan 22. juni 2021.
  • Pålegget ble gitt 27. august.
     

Mål

Målet med tilsynet var å føre tilsyn med Rowans styring av logistikk på Rowan Stavanger med søkelys på løfteoperasjoner og vedlikehold av løfteutstyr i boreområdet.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik relatert til vedlikeholdsstyringen på Rowan Stavanger. 

Videre ble det identifisert følgende forbedringspunkter:

  • Sikker bruk av løfteutstyr
  • Arbeid i høyden

Pålegg

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. aktivitetsforskriften § 45 om vedlikehold pålegger vi Rowan å iverksette følgende tiltak:

  • Gjennomgå vedlikeholdsstyringssystemet på Rowan Stavanger med tilhørende arbeidsprosesser som skal sikre oppfølging og korrigering av tekniske feil og mangler. Som en del av gjennomgangen skal offshoreorganisasjonen involveres. Arbeidet skal inkludere en analyse av hvorfor mangler med systemet, ikke er blitt korrigert på Rowan Stavanger.
  • Gjennomføre tiltak som skal sikre at resultater og læring som følge av pkt. 1 i pålegget også omfatter alle innretninger med SUT under Rowan sitt ansvarsområde i Norge.

Fristen for å etterkomme del 1 av pålegget er 30.6.22. Vi ber Rowan kalle inn til et møte med status for arbeidet i første del av 2022. For del 2 ber vi om en tidfestet tidsplan for arbeidet. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Rapporten inneholder også observasjoner der det er potensial for forbedringer, og vi ber om selskapets vurdering av disse.