Tilsynet ble gjennomført i perioden 13. april – 7. mai 2021.

Mål

I tildelingsbrevet til Ptil for 2021 står det beskrevet at forebygging av storulykker er en forutsetning for å kunne drive forsvarlig, og det inngår som et grunnleggende element i alle faser av petroleumsvirksomheten. Videre står det at identifisering og håndtering av sikkerhetskritiske forhold som påvirker storulykkesrisiko og valg av løsninger er avgjørende for å sikre forsvarlig virksomhet.

Dette tilsynet hadde til hensikt å følge opp at Equinor velger løsninger og identifiserer og håndterer sikkerhetskritiske forhold slik at risiko for storulykke blir redusert. 

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til: 

  • Mangelfull bemanning og kompetanse
  • Manglende oppfølging

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Svarfrist er satt til 10. september 2021.