• Brev med varsel om pålegg ble sendt til Equinor 15. desember 2020.
 • Pålegget ble gitt 11. januar 2021.

Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 20. oktober til 6. november 2020, som en oppfølging av våre observasjoner i tilsynet med tennkildekontroll på Martin Linge i august 2020.

Bakgrunn

Martin Linge-feltet er under utbygging, med Equinor som operatør.

På tidspunktet for gjennomføring av tilsynet var det boreaktivitet på Martin Linge A. Boreaktiviteten gjennomføres av den flyttbare innretningen Maersk Intrepid. Martin Linge A kan potensielt eksponeres for hydrokarboner. Deler av kontroll-, overvåkings-, og sikkerhetssystemene på Martin Linge er satt i drift.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Equinor sikrer at kontroll, overvåkings-, og sikkerhetssystemene møter relevante myndighetskrav, anerkjente standarder og retningslinjer samt selskapets egne krav og prinsipper til slike systemer.

Resultat

Tilsynet identifiserte ni brudd på regelverket, samt tre forhold som vi har kategorisert som forbedringspunkt.

Avvikene omfattet:

 • Oversikt over blokkerte sikkerhetsfunksjoner
 • Utforming av alarmsystemet i kontrollrommet
 • Utforming av betjeningsinnretning og menneske-maskin-grensesnitt
 • Håndtering av software onshore/offshore
 • Oppfølging av interne krav til kontrollsystem med sikkerhetsfunksjoner
 • Oppfølging av forbedringer i vedlikeholdssystemet
 • Pålitelig deteksjon av gass
 • Kompenserende tiltak for sikkerhetskritiske transmittere som ikke er låst for fjernkonfigurasjon
 • Lampetest på CAP panel i lokalt kontrollrom

Forbedringspunktene omfattet:

 • Krav til kompetanse innen industrielle kontrollsystemer
 • Uklart ansvarsforhold ved oppdatering av redline og master av tegninger
 • Mangelfulle beskrivelser i vedlikeholdsprogram

Oppfølging av tidligere avvik

Vi fant at følgende avvik fra vårt tilsyn med tennkildekontroll på Martin Linge A ikke er håndtert i tråd med selskapets tilbakemelding(er) av 30.10.2020:

 • Avvik om «Rutiner og systemer for overføring av informasjon ved skiftbytte»

Dette forholdet er en del av grunnlaget for pålegg.

Pålegg

Vårt tilsyn har påvist alvorlige brudd på regelverket, og vi har derfor gitt Equinor følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. aktivitetsforskriften § 26 om sikkerhetssystemer, aktivitetsforskriften § 32 om overføring av informasjon ved skift- og mannskapsbytte og innretningsforskriften § 8 om sikkerhetsfunksjoner pålegger vi Equinor Energy AS å:

 • «iverksette nødvendige tiltak for å sikre at overføring av nødvendig informasjon om status for sikkerhetssystemer, ved skiftbytte, møter krav i aktivitetsforskriften § 32», jf. rapportens kapittel 4.2
 • «etablere en status for blokkerte sikkerhetsfunksjoner i det sentrale kontrollrommets brukergrensesnitt og sikre at status for sikkerhetssystemer ved overbroing og utkobling er kjent for relevant personell til enhver tid», jf. rapportens kapittel 5.1.1

Hva skjer nå?

Fristen for å etterkomme pålegget er 15. januar 2021. Vi har bedt Equinor melde fra til oss når pålegget er etterkommet.

Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik i tillegg til de avvikene som er grunnlaget for varselet om pålegg, og vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan disse avvikene vil bli håndtert. Selskapet er også bedt om å gi sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Fristen for dette er satt til 18. januar 2021.

Equinor må få samtykke fra Ptil før de kan ta Martin Linge i bruk til petroleumsvirksomhet. I vår behandling av søknad om samtykke vil vi følge opp at Equinor har etterkommet pålegget og at avvikene i rapporten er håndtert i henhold til krav i styringsforskriften § 22.